O d b o r n é   p r e k l a d y   z/do   n e m č i n y
špecialista na nemčinu
 

KONTAKTY

Tel. +420 734 455 886

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

Tlmočenie nemčina

Ceny tlmočenia nemčiny nájdete v cenníku.

    Čo je tlmočenie nemčiny?

Tlmočenie je možné definovať ako sprostredkovanie hovorenej reči a komunikácie medzi ľuďmi hovoriacimi rôznymi jazykmi. Tlmočenie z nemčiny a do nemčiny nie je doslovným prekladom toho, čo práve hovoriaci povie, ale podaním zmyslu či obsahu všetkých informácií.

Hlavným rozdielom medzi prekladom do nemčiny a tlmočením do nemčiny je to, že prekladateľ nemčiny prekladá písaný text a tlmočník tlmočí hovorený prejav do nemčiny. Tlmočenie je náročnejšie na slovnú zásobu a pohotovú reakciu, a to z dôvodu prekladu ihneď v daný moment. Prekladateľ má pri písanom texte na preklad oveľa viac času ako tlmočník, ktorý tlmočí napríklad na obchodnom rokovaní.

    Aké sú požiadavky na tlmočníka z/do nemčiny?

Konferenčný tlmočník nemčiny je osoba, ktorá sprostredkováva a zabezpečuje hladký priebeh komunikácie medzi osobami používajúcimi rozdielne jazyky na dorozumievanie. Komunikačné prostredie, téma alebo vzájomný vzťah komunikačných partnerov pritom pri tlmočení do nemčiny nerozhodujú. Je teda jedno, či tlmočí tlmočník odbornú prednášku, exkurziu, besedu alebo súkromný rozhovor.

Samotný tlmočnícky výkon má svoje zvláštnosti a charakteristiky:

  • tlmočenie do nemčiny je pomalšie ako pri kabínkovom simultánnom tlmočení nemeckého jazyka,
  • nejde o konzekutívne tlmočenie s notáciou, na to nie je pri tlmočení časový priestor,
  • tlmočník nemčiny tlmočí väčšinou dlhšie vetné celky,
  • prognózovanie je malé,
  • veľmi sa zaťažuje kapacita krátkodobej pamäti,
  • tlmočník má veľmi obmedzenú možnosť ovplyvniť tempo reči hovoriaceho,
  • počas realizácie prejavu v cieľovom jazyku má možnosť autokorekcie,
  • tlmočníka je vidieť a je prítomný pri rozhovore či prednáške.

Do komunikačného procesu vstupuje konferenčný prekladateľ do nemčiny až ako tretia osoba alebo ako tzv. dekodér či transformátor. Na tlmočníka do nemčiny alebo z nemčiny sa vzťahujú takmer všetky parametre ako na komunikačného partnera. Všeobecne sa tlmočník vníma ako súčasť tímu, avšak pri tlmočení by mal pôsobiť nanajvýš nenápadne. Jeho úlohou je iba zodpovedne zabezpečiť kvalitný prenos informácií medzi ostatnými účastníkmi komunikačného procesu. Základom hladkého priebehu tlmočenia je predchádzajúca dohoda s referentom. Všeobecne je dobré sa vopred dohodnúť, po akých sekvenciách sa bude prejav do nemčiny prekladať, či je lepšie predkladať výpočty po bodoch alebo v celku a tiež kedy budú prestávky. Tlmočník by mal tiež zastávať vo svojej funkcii rolu jemného korektora. Niektoré nešikovné formulácie hovoriaceho a ich adekvátny preklad do nemčiny by mohol spôsobiť nepríjemný a úplne zbytočný konflikt. Tomuto by mal tlmočník svojím prekladom predchádzať a mal by vedieť pohotovo zareagovať a prekladané vety upraviť tak, aby zostal význam celého vetného celku rovnaký.

technicke-preklady-polstina.php

Pre niekoho môže byť prítomnosť tlmočníka pri rokovaní rušivá, avšak je potrebné uvedomiť si, že bez tlmočníka by nemohla byť veľakrát splnená základná podmienka úspešnej komunikácie, a to spoločný jazykový kód.